Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Reesink Turfcare BE BV, Ondernemingsnummer 0734.406.497

 DEEL A: ALGEMEEN

1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken integraal deel uit van iedere overeenkomst gesloten door Reesink Turfcare BE BV (“Turfcare BE”) en enige derde (“Afnemer”).

Deze voorwaarden zullen eveneens gelden voor eventuele toekomstige onderhandelingen en overeenkomsten tussen Turfcare BE en de Afnemer.

1.2 Deze algemene voorwaarden bestaan uit de volgende delen:

– Deel A: Algemeen;
– Deel B: Koop;
– Deel C: Reparatie, Onderhoud en Service.

Deel A is op elke overeenkomst van toepassing. Delen B en C zijn respectievelijk van toepassing wanneer er sprake is van Koop (B) en/of Reparatie, Onderhoud en Service (C).

1.3 Wanneer sprake is van tegenstrijdigheid tussen het bepaalde in een overeenkomst en het bepaalde in deze algemene voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de overeenkomst.

Is er sprake van tegenstrijdigheid tussen het bepaalde in deel A: Algemeen en een overig deel van deze algemene voorwaarden, dan prevaleert het bepaalde in het overige deel.

1.4 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen enkel schriftelijk tot stand komen; eventuele aankoop- of andere voorwaarden van de Afnemer zijn steeds ondergeschikt aan huidige algemene voorwaarden.

2 Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Aanbiedingen en offertes van Turfcare BE zijn steeds vrijblijvend.

De inhoud van documentatie zoals voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst door Turfcare BE aan Afnemer verzonden, wordt enkel ter inlichting overgemaakt en maakt geen deel uit van de Overeenkomst.

2.2 Overeenkomsten tussen Turfcare BE en de Afnemer kunnen uitsluitend schriftelijk tot stand komen en dit slechts op het ogenblik van ondertekening van de overeenkomst door zowel Turfcare BE als de Afnemer.

Aanvullingen en wijzigingen van een reeds tot stand gekomen overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk gebeuren.

2.3 Afnemer staat in voor de juistheid van door haar aan Turfcare BE verschafte informatie.

3 Duur

3.1 Wanneer een overeenkomst niet door volbrenging eindigt, wordt een overeenkomst aangegaan voor de daarin bepaalde duur en bij gebreke daarvan voor de duur van 1 jaar.

3.2 Wanneer een overeenkomst niet door volbrenging eindigt en voor bepaalde tijd is aangegaan, wordt de overeenkomst na afloop van de initiële duur telkens stilzwijgend verlengd voor een duur van 1 maand.

4 Kwaliteit

4.1 Turfcare BE staat er voor in dat door haar aan Afnemer geleverde zaken voldoen aan de in de overeenkomst opgenomen specificaties, mits zaken door Afnemer op een normale en voor de zaken gebruikelijke wijze worden gebruikt conform de voorschriften van Turfcare BE en het doel waarvoor zaken zijn vervaardigd.

4.2 Zaken worden geleverd met handleidingen, instructieboeken en soortgelijke documentatie.

Voorgaande documenten maken onderdeel uit van de overeenkomst.

Afnemer is gehouden om de in artikel 4.2 bedoelde documenten voor het gebruik van de zaken zorgvuldig te bestuderen, personeel dat met de zaken werkt te verplichten om hetzelfde te doen en de zaken overeenkomstig deze stukken te (laten) gebruiken.

Turfcare BE is niet aansprakelijk voor schade wanneer Afnemer tekortschiet om aan zijn verplichtingen in dit artikel te voldoen.

4.3 Afnemer dient zichtbare gebreken uiterlijk 7 kalenderdagen na (gedeeltelijke) levering schriftelijk aan Turfcare BE te melden.

Doet Afnemer dit niet dan is Turfcare BE niet gehouden om tot herstel of vervanging over te gaan.

Als Afnemer evenwel tot ingebruikname van geleverde zaken overgaat, worden zaken geacht te beantwoorden aan de overeenkomst.

4.4 Om een juiste uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken zal Afnemer Turfcare BE al dan niet op verzoek, tijdig van informatie voorzien.

Afnemer is ermee bekend dat Turfcare BE haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst uitvoert op basis van de door Afnemer aan Turfcare BE verstrekte inlichtingen en informatie en Afnemer staat in voor de juistheid daarvan.

Turfcare BE is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van de door Afnemer verstrekte onjuiste/onvolledige gegevens.

5 Levering en eigendom

5.1 Turfcare BE levert ex works (Incoterms 2020).

De door Turfcare BE kenbaar gemaakte (leverings-)termijnen zijn indicatief en binden Turfcare BE niet.

Bij overschrijding van (leverings-)termijnen heeft Afnemer geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, de opdracht te annuleren, de afname van zaken te weigeren en/of schadevergoeding te vorderen.

5.2 Door Turfcare BE geleverde zaken blijven het eigendom van Turfcare BE totdat Afnemer aan al haar betalingsverplichtingen (incl. intresten, schadebeding en kosten) jegens Turfcare BE heeft voldaan.

Het risico op verlies of beschadiging van de zaken gaat evenwel reeds vanaf de levering over op de Afnemer.

5.3 Indien Afnemer haar verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst niet nakomt, is Turfcare BE gerechtigd om geleverde zaken bij Afnemer af te (laten) halen op kosten van de Afnemer.

Afnemer is verplicht desbetreffend volledige en onvoorwaardelijke medewerking te verlenen.

5.4 Turfcare BE is gerechtigd om de overeenkomst in deelleveringen uit te voeren.
In dergelijk geval zal door Turfcare BE betaling gevorderd kunnen worden van het reeds (gedeeltelijk) geleverde.

6 Onderhoud


6.1 Indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen, kan Afnemer onderhouds-, reparatie en soortgelijke werkzaamheden exclusief door Turfcare BE of een door Turfcare BE geautoriseerde dealer laten verrichten.

In voorkomend geval is het bepaalde in Deel D: Reparatie, Onderhoud en Service van toepassing.

7 Inbedrijfsstelling

7.1 Tenzij anders overeengekomen zijn (de kosten van) montage, installatie, inbedrijfstelling of de daarvoor benodigde materialen begrepen in de overeenkomst.

7.2 Turfcare BE is niet verantwoordelijk voor eventueel benodigde vergunningen.

7.3 Wanneer in de overeenkomst is voorzien dat montage, installatie en/of inbedrijfstelling (mede) door Turfcare BE worden uitgevoerd zal Afnemer voor eigen rekening en risico steeds alle door Turfcare BE verzochte medewerking, materialen en nutsvoorzieningen verschaffen.

8 Prijs en betaling

8.1 Prijzen zijn steeds exclusief btw en exclusief van overheidswege opgelegde heffingen, assemblagekosten, transportkosten en verzekeringskosten, tenzij anders vermeld.

8.2 Tenzij anders overeengekomen zal Turfcare BE Afnemer uitsluitend digitaal factureren.

8.3 Turfcare BE is gerechtigd haar prijzen eenzijdig aan te passen wanneer na de totstandkoming van de overeenkomst, maar voor de levering, de kosten voor de uitvoering van de overeenkomst stijgen als gevolg van omstandigheden die buiten haar controlesfeer liggen (zelfs als deze voorzienbaar waren) zoals ingeval van aanpassing van premies voor sociale lasten en andere verzekeringen, loodtoeslag, belastingen, etc.
Een dergelijke prijswijziging verleent aan de Afnemer niet het recht om de overeenkomst te beëindigen.

8.4 Betalingstermijnen zijn vervaltermijnen.

Afnemer dient facturen van Turfcare BE dan ook binnen de op de factuur vermelde betaaltermijn volledig en zonder verrekening of opschorting te voldoen.

Wanneer geen betalingstermijn wordt vermeld, geldt een betalingstermijn van 14 dagen na facturatiedatum.

8.5 Alle opmerkingen en bezwaren van de Afnemer betreffende de facturen dienen uiterlijk binnen de 7 kalenderdagen na factuurdatum aangetekend aan Turfcare BE ter kennis te worden gebracht. Na verloop van deze termijn zal de factuur als door de Afnemer definitief aanvaard worden beschouwd.

Klachten met betrekking tot een zelfstandig onderdeel van de factuur ontheffen de Afnemer nooit van zijn betalingsverplichting m.b.t. de overige posten van de factuur.

8.6 Zodra Afnemer in verzuim is, is zij van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, intresten aan de wettelijke rentevoet van artikel 5 van de wet dd. 02.08.2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties .

Daarenboven zal ingeval van wanbetaling met het oog op dekking van buitengerechtelijke incassokosten door de Afnemer een onherleidbare schadevergoeding van 10% van de hoofdsom verschuldigd zijn.

Betalingen gaan eerst in mindering op rente en schadevergoeding en slechts vervolgens op de hoofdsom.

Bij gebreke aan tijdige betaling is tevens elke garantieverplichting van Turfcare BE opgeschort tot aan volledige betaling der facturen, inclusief intresten en kosten.
Deze opschorting verlengt de garantieperiode niet.

9 Intellectueel eigendom

9.1 De overeenkomst(en) strekken nooit tot overdracht van intellectuele eigendomsrechten.

9.2 Turfcare BE behoudt zich, eventueel ten behoeve van diens toeleveranciers, alle rechten met betrekking tot de door haar aan Afnemer verstrekte zaken en overige materialen voor, ook indien hiervoor kosten in rekening zijn gebracht.

9.3 Afnemer verkrijgt met betrekking tot door Turfcare BE aan haar verstrekte materialen zoals adviezen, rapporten, tekeningen, ontwerpen, schetsen, software etc., uitsluitend het onoverdraagbare, niet-sublicentieerbare recht om de materialen gedurende de duur van de overeenkomst voor eigen intern gebruik te gebruiken.

9.4 Afnemer garandeert dat de door haar aan Turfcare BE verstrekte zaken en overige materialen geen inbreuk maken op rechten van derden.

Afnemer vrijwaart Turfcare BE, en zal Turfcare BE volledig schadeloos houden, voor aanspraken van derden indien door Afnemer aan Turfcare BE verstrekte zaken en/of overige materialen inbreuk maken op enig recht van die derde.

10 Vertrouwelijke informatie

10.1 Partijen zijn verplicht om informatie van de andere partij die onder een verplichting van geheimhouding is verstrekt, of waarvan het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs moet worden aangenomen, vertrouwelijk te behandelen.

In dit kader dient de ontvangende partij dezelfde maatregelen te nemen als de maatregelen genomen voor de bescherming van haar eigen vertrouwelijke informatie en tenminste redelijke maatregelen.

10.2 De aanbiedingen en prijzen van Turfcare BE zijn van vertrouwelijke aard.

 11 Aansprakelijkheid

11.1 De aansprakelijkheid van Turfcare BE, uit welke hoofde dan ook ontstaan, is beperkt tot vergoeding van behoorlijk bewezen directe schade en in eender welke hypothese tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs.

Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan 1 jaar, dan wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van door Turfcare BE bedongen vergoedingen (exclusief btw) voor 1 jaar.

In geen geval zal de aansprakelijkheid van Turfcare BE meer bedragen dan € 1.250.000,- en € 2.500.000,- voor schade door dood of lichamelijk letsel.

11.2 Turfcare BE kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade zoals winstderving, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie, stilstand en overige gevolgschade.

12 Verzekering

12.1 Afnemer verplicht zich om zaken waarop een eigendomsvoorbehoud conform artikel 5.2 van huidige algemene voorwaarden rust afdoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen verduistering, diefstal, brand-, ontploffings- en waterschade en eigen risico en de polis en bewijs van premiebetaling op eerste verzoek aan Turfcare BE ter inzage te geven.

12.2 Afnemer draagt hierbij, reeds nu voor alsdan, de vorderingsrechten die zij heeft uit hoofde van haar verzekeringsovereenkomst over aan Turfcare BE en garandeert, onverlet het recht van Turfcare BE om een dergelijke mededeling te doen, hier onverwijld mededeling van te doen aan haar verzekeraar.

13 Overmacht

13.1 Partijen zijn niet gehouden om verplichtingen (met uitzondering van betalingsverplichtingen) na te komen ingeval van overmacht.

Als overmacht geldt elke omstandigheid buiten toedoen van Turfcare BE en/of de Afnemer ontstaan waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst geheel of ten dele substantieel wordt verhinderd of onevenredige inspanningen vergt, waaronder, doch niet uitsluitend, oorlog, lock-out, terrorisme, natuurramp, pandemieën, ernstige storingen in het bedrijf van Turfcare BE en/of de Afnemer of hun leveranciers.

13.2 Indien een overmachtssituatie langer dan 60 dagen duurt, of voorzienbaar is dat deze langer dan 60 dagen zal duren, zijn partijen gerechtigd om deze overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling buitengerechtelijk te ontbinden en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Wat op grond van de overeenkomst reeds was gepresteerd wordt dan naar verhouding afgerekend zonder dat partijen elkaar voor het overige nog iets verschuldigd zijn.

14 Beëindiging

14.1 Partijen zijn gerechtigd om een overeenkomst met onmiddellijk ingang door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving te beëindigen indien:

– de andere partij haar eigen faillissement aanvraagt, in faillissement wordt gedagvaard of in staat van faillissement wordt verklaard;

– de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen;

– Afnemer, ondanks verzoek daartoe van Turfcare BE, geen of onvoldoende zekerheid stelt voor de nakoming van diens verplichtingen uit hoofde van de met Turfcare BE gesloten overeenkomsten;

– op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd welk niet binnen de 8 dagen wordt gelicht;

– Afnemer 8 kalenderdagen, na daartoe deugdelijk schriftelijk te zijn aangemaand per aangetekend schrijven, in gebreke blijft enige verplichting uit een Raamovereenkomst, orderbevestiging(en) en/of algemene voorwaarden niet, niet tijdig, niet volledig of niet correct na te komen dan wel Turfcare BE redelijke grond heeft zulks te vrezen of te vrezen dat inbreuk zal worden gemaakt op het eigendomsrecht van Turfcare BE op de zaken;

– indien de zeggenschap over Afnemer wijzigt.

14.2 Een ontbinding van een overeenkomst laat dat wat partijen over en weer hebben gepresteerd onverlet tenzij de ontbinding het gevolg is van een wanprestatie i.v.m. deze prestaties.

14.3 Bij ontbinding van een overeenkomst uit hoofde van het bepaalde in dit artikel 14 wegens contractuele wanprestatie door de Afnemer worden de resterende vorderingen op Afnemer direct en volledig opeisbaar.

Turfcare BE is te allen tijde gerechtigd om in geval van ontbinding van de overeenkomst haar vorderingen met eventuele vorderingen van Afnemer te verrekenen.

15 Overdracht

15.1 Afnemer kan de overeenkomst, of de daaruit voortvloeiende rechten niet overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Turfcare BE.

15.2 Afnemer verleent Turfcare BE daarentegen bij deze bij voorbaat toestemming om de overeenkomst en/of het eigendom van de zaak en de daaruit voortvloeiende rechten, geheel of gedeeltelijk aan derden over dragen, te verkopen of anderszins te vervreemden.

16 Contactpersonen en escalatieregeling

16.1 Partijen zullen ieder een contactpersoon aanwijzen met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.

16.2 Wanneer een partij meent dat er sprake is van een geschil zal deze dit uiterlijk binnen 5 kalenderdagen na het rijzen van het geschil schriftelijk aan de andere partij melden.

16.3 Binnen 14 dagen na ontvangst van de in artikel 16.2 bedoelde melding zullen de contactpersonen in overleg treden om te proberen het geschil op te lossen.

16.4 Indien het in artikel 16.3 bedoelde overleg niet tot een oplossing leidt, zullen directies van Turfcare BE en Afnemer binnen 14 dagen na het overleg bijeenkomen om te proberen het geschil op te lossen.

16.5 Het bepaalde in dit artikel 16 laat de rechten van partijen onverlet en staat partijen dus niet in de weg om conservatoire rechtsmaatregelen te treffen of om een voorziening in kort geding in te leiden.

17 Gebruik van persoonsgegevens

17.1 Voor zover Turfcare BE in het kader van de overeenkomst persoonsgegevens verwerkt, zijn de bepalingen van dit artikel van toepassing.

Voor de toepassing van dit artikel worden onder “Afnemer” mede verstaan de directeuren, aandeelhouders en andere functionarissen van de Afnemer.

17.2 Turfcare BE is verantwoordelijke met betrekking tot de persoonsgegevens die aan haar in verband met de overeenkomst zijn of zullen worden verstrekt, en kan deze gebruiken en verwerken ten behoeve van de volgende doeleinden (i) het beoordelen van aanvragen, zoals de aanvraag tot het aangaan van een overeenkomst met Turfcare BE, (ii) fraudepreventie en incasso en (iii) de administratie en uitvoering van de overeenkomst, zekerheidsdocumenten en aanverwante overeenkomsten.

17.3 Ten behoeve van deze doeleinden kan Turfcare BE de informatie doorgeven aan of delen met groepsmaatschappijen van Turfcare BE, te vinden op http://royalreesink.com/over-ons/onze-bedrijven/, verzekeraars, Turfcare BE’s rechtsopvolgers en incassobureaus.

17.4 Voor gebruikmaking van het recht op inzage in, correctie en verwijdering van persoonsgegevens kan contact met Turfcare BE worden opgenomen via gdpr@royal.reesink.nl.

17.5 Het verwerken van persoonsgegevens van Afnemer wordt uitgevoerd in overeenstemming met regelgeving toepasselijk op de verwerking van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens worden steeds vertrouwelijk behandeld en worden niet gebruikt voor een ander doel dan de in artikel 17.2 en artikel 17.3 genoemde doeleinden.

 18 Overig

18.1 Wanneer een bepaling of een gedeelte van een bepaling in de overeenkomst of in deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen of delen van de bepaling onverminderd van kracht.

19 Toepasselijk recht en geschillen

19.1 Op alle geschillen die mochten ontstaan tussen Turfcare BE en Afnemer naar aanleiding van de sluiting, uitvoering of beëindiging van een overeenkomst waarop huidige algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing, ongeacht de toepasselijkheid van enige verwijzingsregels van welke aard dan ook.

19.2 Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

19.3 Alle geschillen tussen Turfcare BE en Afnemer zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel van Turfcare BE gevestigd is.

 

DEEL B: KOOP

1 Toepasselijkheid Deel B: Koop

1.1 De in dit Deel B “Koop” opgenomen bepalingen zijn, in combinatie met Deel ”Algemeen” van toepassing wanneer Turfcare BE zaken aan Afnemer verkoopt.

2 Koop en verkoop

2.1 Turfcare BE verkoopt en Afnemer koopt de zaken naar aard en aantal zoals in de overeenkomst is bepaald.

2.2 Afnemer draagt het risico van de selectie van gekochte zaken.

2.3 Turfcare BE staat er voor in dat de zaken geschikt zijn voor normaal gebruik en voldoen aan de specificaties zoals opgenomen in de overeenkomst.

2.4 Afnemer is, behoudens ingeval van gerechtelijke reorganisatie of faillissement van Afnemer, gerechtigd om door Turfcare BE verkochte zaken, na betaling aan Turfcare BE,  door te verkopen in het kader van haar reguliere bedrijfsvoering.

Afnemer kan en mag geen beperkte rechten vestigen op door Turfcare BE geleverde zaken tenzij zaken van Turfcare BE zijn gekocht en de koopprijs is voldaan.

3 Verpakking

3.1 Turfcare BE zal zaken verpakken volgens de bij Turfcare BE geldende gebruikelijke maatstaven.

Wanneer Afnemer een bepaalde wijze van verpakking verlangt dan dient dit schriftelijk aan  Turfcare BE gemeld en zijn de daaraan verbonden kosten voor Afnemer.

4 Garantie

4.1 Turfcare BE verstrekt voor verborgen gebreken slechts garanties voor zover dit wettelijk verplicht is of uit de overeenkomst blijkt.

Onverminderd de hierna gestelde beperkingen zal Turfcare BE alleszins slechts garanties verlenen voor zover het bij levering niet- waarneembare gebreken betreft waarvan de Afnemer kan bewijzen dat deze gebreken binnen een periode van [·] maanden na levering zijn opgetreden.

Uit hoofde van door Turfcare BE verstrekte garanties heeft Afnemer uitsluitend recht op kosteloos herstel of vervanging van zaken uit te voeren door Turfcare BE of een door Turfcare BE erkende dealer of  door toezending van een onderdeel ter vervanging, een en ander steeds ter keuze van Turfcare BE.

Alle kosten die uitgaan boven de enkele verplichting als in de vorige alinea omschreven, zoals, maar niet beperkt tot, transportkosten, reiskosten en kosten van demontage of installatie, zijn voor rekening van de Afnemer.

4.2 Garantieverplichtingen vervallen in ieder geval indien:

  • de Afnemer tekortschiet om aan zijn verplichtingen wat betreft de naleving van bedienings- en onderhoudsvoorschriften te voldoen.
  • de gebreken het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of onderhoud van zaken door Afnemer.
  • het gebrek een gevolg is van een gebrek aan onderhoud.
  • het gebrek zich voordoet op materialen of zaken die door de Afnemer aan Turfcare BE ter bewerking zijn verstrekt.
  • het normale slijtage betreft, en
  • (de)montage, installatie of reparatie door de Afnemer of een derde.

Kosten van vervanging of herstel buiten het kader van de garantie worden in rekening gebracht conform de gebruikelijke tarieven van Turfcare BE.

4.3 Wanneer Afnemer een beroep wenst te doen op garantie dient Afnemer, op straffe van verval, gebreken uiterlijk 7 kalenderdagen nadat zij het gebrek heeft ontdekt of had behoren te ontdekken schriftelijk te melden.

4.4 Wanneer Afnemer aanspraak wenst te maken op garantie dient ze de onderdelen of zaken die onderwerp zijn van de garantieaanspraak met het oog op nazicht op eigen kosten te retourneren aan Turfcare BE.

 

DEEL C – REPARATIE, ONDERHOUD EN SERVICE

1 Toepasselijkheid Deel C: Reparatie, Onderhoud en Service

1.1 De in dit Deel C “Reparatie, Onderhoud en Service” opgenomen bepalingen zijn, in combinatie met Deel A “Algemeen”, van toepassing indien Turfcare BE diensten, zoals inbedrijfsstelling, onderhoud, reparaties en daarmee samenhangende diensten, aan Afnemer levert.

2 Services

2.1 Turfcare BE zal zich naar beste kunnen inspannen om diensten met zorg uit te voeren.

Alle diensten worden uitgevoerd op basis van dergelijke inspanningsverbintenis.

2.2 Afnemer zal Turfcare BE steeds informeren omtrent alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de dienstverlening.

3 Prijzen en tarieven

3.1 Uitvoering van diensten wordt in rekening gebracht op basis van de in de overeenkomst opgenomen tarieven.

Indien in de overeenkomst niet anders is bepaald, worden diensten op basis van nacalculatie in rekening gebracht.

Tarieven kunnen eenmaal per jaar per 01.01, worden geïndexeerd.

3.2 Als een periodieke vergoeding voor het uitvoeren van diensten is overeengekomen, is deze vergoeding vooraf verschuldigd.

3.3 Een periodieke vergoeding voor onderhoud wordt gebaseerd op draaiuren van de te onderhouden zaak.

Hierbij geldt dat het minimale aantal draaiuren van te onderhouden zaak 250 uur per jaar bedraagt.

De draaiuren zoals weergegeven op het teller display zijn leidend.

Een overschrijding van het aantal draaiuren wordt jaarlijks afgerekend; wanneer het aantal draaiuren per jaar tenminste 10% lager is dan ingeschat dan kan Afnemer, indien redelijkerwijs mag worden verwacht dat dit van structurele aard is, verzoeken om aanpassing van de overeenkomst.

Turfcare BE kans evenwel nooit gehouden om bij minderuren de eerder geldende onderhoudskost te herleiden.

3.4 Bij overschrijding van het aantal geschatte draaiuren met tenminste 10%, (of wanneer voorzienbaar is dat een dergelijke overschrijding zal plaatsvinden), is Turfcare BE gerechtigd om, naar haar keuze, de duur van de overeenkomst en/of de periodieke vergoeding voor onderhoud naar rato te wijzigen en deze met terugwerkende kracht in rekening te brengen.

4 Onderhoud

4.1 Turfcare BE is alleen tot het verrichten van onderhoud gehouden indien dit aldus in de overeenkomst werd bedongen.

4.2 Wanneer is overeengekomen dat Turfcare BE onderhoudswerkzaamheden verricht, zal Turfcare BE zich inspannen om die werkzaamheden te verrichten die noodzakelijk zijn om de betreffende zaken in goede staat van onderhoud te houden mede gelet op de aard en bestemming van de te onderhouden zaak.

4.3 Afnemer is gehouden om Turfcare BE tijdig schriftelijk te informeren over alle veranderingen die invloed kunnen hebben op de prestaties van de te onderhouden zaken waaronder de inzetomstandigheden.

Afnemer is ermee bekend dat de tarieven voor onderhoud zijn gebaseerd op de door Afnemer kenbaar gemaakte inzetomstandigheden.

4.4 Afnemer dient er zorg voor te dragen dat de servicemonteur op de locatie  zijn werkzaamheden onmiddellijk kan aanvangen.

De kosten gemaakt als gevolg van wachttijden en/of als gevolg van het feit dat de werkzaamheden om wat voor reden dan ook niet kunnen plaatsvinden zullen separaat tegen geldende tarieven aan Afnemer in rekening worden gebracht.

4.5 Elke zaak heeft specifieke onderhoudskenmerken.

Afhankelijk van deze kenmerken, onderhoudsrichtlijnen, inzetomstandigheden en draaiuren zal Turfcare BE zaken periodiek controleren; in dit kader dienen zaken op verzoek van Turfcare BE, tenminste 1 werkdag per kalenderjaar, ter beschikking van Turfcare BE worden gesteld.

4.6 Turfcare BE zal desgewenst in overleg met Afnemer een onderhoudsplanning opstellen.

4.7 Onderhoudswerkzaamheden vinden plaats op werkdagen (met uitzondering van algemeen erkende feestdagen) van 07:45 tot 16:45 u.

Voor werkzaamheden uitgevoerd buiten deze dagen en tijden geldt een toeslag.

4.8 Indien niet binnen 48 uur na diagnosestelling de zaak gerepareerd is, kan desgevraagd een overbruggingszaak ter beschikking worden gesteld.

4.9 Indien reparaties noodzakelijk zijn als gevolg van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik van zaken, is Turfcare BE gerechtigd om de uitvoering van deze werkzaamheden en eventueel vervangen onderdelen apart in rekening te brengen. In geval van dergelijke schade wordt geen overbruggingszaak ter beschikking gesteld.

4.10 Werkzaamheden zoals het repareren van door Afnemer veroorzaakte schades, of vervanging van onderdelen als gevolg daarvan, behoren niet tot reguliere onderhoudswerkzaamheden en worden apart in rekening gebracht.

4.11 Het aanbrengen van aanpassingen als gevolg van gewijzigde overheidsvoorschriften behoort niet tot reguliere werkzaamheden en wordt eveneens apart in rekening gebracht.

4.12 Onverminderd de overige rechten van Turfcare BE vervallen alle verplichtingen van Turfcare BE met betrekking tot onderhoud zodra zaken buiten België zijn of wanneer Afnemer deze inzet op een andere dan de overeengekomen locatie(s).

5 Servicecontracten

5.1 De exacte aard en omvang het uit te voeren onderhoud is omgeschreven in de serviceovereenkomst. Het is Afnemer niet toegestaan een serviceovereenkomst tussentijds te beëindigen.

5.2 Additionele werkzaamheden zoals het repareren van schades, daaronder mede begrepen het zo nodig vervangen van onderdelen bij storingen ten gevolge van buiten de zaak gelegen oorzaken, komen voor rekening van Afnemer tegen de alsdan geldende tarieven.

6 Verplichtingen Afnemer

6.1 Afnemer zal Turfcare BE schriftelijk op de hoogte stellen van wijzingen in het adres van Afnemer en van de locaties waar zaken zich bevinden.

6.2 Afnemer dient ervoor zorg te dragen dat Turfcare BE toegang heeft tot de zaken. Afnemer dient te beschikken over een geschikte en veilige werkplek die tenminste voldoet aan de meest recente VCA vereisten en dient deze aan Turfcare BE ter beschikking te stellen. De werkplek dient voorzien te zijn van verlichting, ventilatiemogelijkheden, normale werktemperatuur, voldoende werkruimte rondom de zaak, beperking van risico’s (ander verkeer, geluidsniveau, gevaarlijke stoffen).
Daarnaast dienen voor medewerkers voorzieningen terzake hygiëne, toilet, vluchtwegen en EHBO beschikbaar te zijn.

6.3 Wanneer onderhoud redelijkerwijs niet kan worden uitgevoerd op de locatie van Afnemer zijn de kosten voor vervoer van de zaak naar Turfcare BE´s meest nabije werkplaats voor rekening van Afnemer.

6.4 Afnemer verklaart Turfcare BE volledige medewerking te verschaffen wanneer een zaak, naar oordeel van Turfcare BE, onderhouden of gerepareerd dient te worden en stelt de zaak op eerste verzoek daartoe ter beschikking aan Turfcare BE.

6.5 Afnemer is gehouden om klein dagelijks- en wekelijks onderhoud zoals omschreven in documentatie met betrekking tot de zaak, met betrekking tot de batterij / lader en met betrekking tot voorzetapparatuur zelfstandig en voor eigen rekening uit te voeren.

Hierbij dient gebruik te worden gemaakt van voorgeschreven brandstoffen, smeermiddelen en vloeistoffen.
Op verzoek van Turfcare BE dient Afnemer inzage te verschaffen in uitgevoerd klein dagelijks- en wekelijks onderhoud.

6.6 Afnemer is zelf verantwoordelijk voor de afvoer van afvalstoffen en vloeistoffen.

6.7 De uren en kosten verband houdend met omstandigheden waardoor werkzaamheden niet, of niet behoorlijk, kunnen worden uitgevoerd worden apart in rekening gebracht tenzij deze omstandigheden zijn toe te rekenen aan Turfcare BE.

7 Rapportage

7.1 Turfcare BE zal uitgevoerde werkzaamheden vastleggen in een werkrapport en/of op werkbonnen, onder vermelding van gewerkte uren en vervangen onderdelen.

7.2 Het werkrapport wordt aan Afnemer verstrekt. Ingeval van een veiligheidskeuring kan Afnemer tevens een kopie van het keuringsrapport opvragen.

8 Storingsmeldingen

8.1 Storingen en gebreken dienen per telefoon of per e-mail onder vermelding van datum, tijd, serienummer en vestiging van Afnemer te worden gemeld.

8.2 Dringende storingen buiten kantoortijden dienen te worden gemeld via de mobiele telefoonnummers van de verantwoordelijke betrokken manager, zoals aan Afnemer bekend gemaakt tijdens de verkoop.

Meer informatie nodig hierover? neem snel met ons contact