Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Reesink Turfcare BE BV

1. Onze verkopen, leveringen en werken zijn uitsluitend onderworpen aan de hiernavolgende verkoopsvoorwaarden, behoudens afwijking die uitdrukkelijk vermeld wordt in onze offerte of bestelbon. De aankoopvoorwaarden van de klanten kunnen ons niet ten laste gelegd worden indien wij ze niet vooraf op formele en schriftelijke wijze aanvaard hebben.

2. Onze offertes worden steeds als niet bindend beschouwd, behoudens verkoop. De bestelbonnen ondertekend door onze verkopers verbinden onze firma slechts na schriftelijke bevestiging.

3. Onze prijzen worden gegeven zonder verbintenis en kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden in functie van prijsschommelingen van grondstoffen, van werkloon, van wisseltarieven, van belastingwijzigingen enz … De klant verzaakt een prijswijziging in te roepen om de bestelling te annuleren.

4. De leveringstermijnen worden als aanduiding gegeven en kunnen niet als een verbintenis van onzentwege beschouwd worden, omdat zij onderhevig zijn aan heel wat onvoorziene elementen. In geval van overschrijding, kunnen zij geen aanleiding geven tot een verbreking van het contract, noch tot een prijsvermindering, noch tot een vergoeding. In geval van overmacht, zoals staking, lock-out, opeising, brand, overstroming, enz… worden de leveringstermijnen automatisch opgeschort.

5. De goederen worden beschouwd als geleverd te zijn vanaf onze magazijnen voor verzending. Zij worden dus vervoerd op risico van de koper. Hij dient de conformiteit van de goederen bij ontvangst te controleren.

6. Elke klacht over de aard van de goederen, ontbrekende stukken of schade, moet schriftelijk gebeuren binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen.

7. In afwijking van artikel 1583 van het burgerlijk wetboek, blijven de goederen en het materiaal onze volle eigendom tot op de datum van de volledige betaling van de prijs, zelfs indien zij onroerend geworden zijn door inbouw of door bestemming. De koper mag er dus op geen enkele manier over beschikken. Hij verbindt er zich toe het materiaal te onderhouden als een goede huisvader en het ter beschikking van de verkoop te houden. In geval van inbeslagname, verbindt hij er zich toe kennis te geven van het contract waarin deze clausule is opgenomen en onmiddellijk de verkoper te verwittigen.

8. De afmetingen, gewichten, hoeveelheden en andere technische karakteristieken, evenals de tekeningen op catalogi en folders, worden bij benadering gegeven. Wij houden ons het recht voor om aan machines en apparaten wijzigingen aan te brengen die nuttig geoordeeld worden voor de goede werking ervan. De klant kan in dit geval noch het contract verbreken, noch dezelfde wijzigingen eisen aan de apparaten die reeds zouden besteld zijn.

9. Alle betalingen moeten contant op de zetel van de verkoper gebeuren. Onze agenten en afgevaardigden hebben geen toelating de bedragen voor rekening van de verkoper te incasseren. Elke betaling via hen, is niet toegelaten. In de gevallen dat wij gespreide betalingen aanvaard hebben, is het saldo onmiddellijk opeisbaar in geval van niet-betaling op een enkele vervaldatum. Bij uitdrukkelijke overeenkomst brengt de niet-betaling na 30 dagen op de overeengekomen vervaldatum van rechtswege en zonder ingebrekestelling de toepassing van een nalatigheidsinterest met zich mee van 2 % per maand. Anderzijds wordt het nog verschuldigde saldo onmiddellijk opeisbaar. Bovendien zal bij gebrek aan betaling na 30 dagen een verzending gebeuren van een aangetekende brief van ingebrekestelling, met daarbij een nalatigheidsinterest van 2 % plus de kosten van de aangetekende zending. Indien er nog 60 dagen verval geen betaling plaats vond zal er een incasso en/of deurwaardersbureau ingezet worden. Onafhankelijk van wat voorafgaat, houdt de verkoper zich het recht voor om, in geval van laattijdige betaling, de leveringen stop te zetten, het contract te verbreken of het materieel terug te nemen, in toepassing van clausule nr. 7.

10. Wij waarborgen het gekochte materieel tegen elk gebrek in de materie of tegen elk gebrek in het werk voor een periode van een jaar te rekenen van de levering. Onze aansprakelijkheid is bij uitdrukkelijke overeenkomst beperkt tot de herstelling of de kosteloze ruil van de onderdelen die als defect erkend werden, maar met uitsluiting van alle andere schadevergoedingen om welke reden ook, zoals depannage, immobilisatie, schade aan goederen van de klant of van derden, enz … Voor onderdelen en accessoires die niet uit onze werkhuizen komen, zal enkel de waarborg van de fabrikanten van deze onderdelen van toepassing zijn. Er wordt geen enkele waarborg gegeven op de onderdelen in glas, rubber, plastiek, papier, carbon en andere gemakkelijk beschadigbare materialen. De vervangen onderdelen blijven onze eigendom. Onze tussenkomst in waarborg heeft niet voor gevolg de duur van de waarborg te verlengen. De klant die de waarborg inroept moet ons daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen. De waarborg vervalt indien de klant, zonder voorafgaandelijke toelating, beroep doet op derden om een herstelling aan de machine uit te voeren.

11. Indien de overeenkomst eenzijdig verbroken wordt door de koper dan is een derde van de verkoopprijs als vergoeding aan de verkoper verschuldigd.

12. Voor het goed functioneren van de apparatuur moet de koper zorgen voor een passende infrastructuur. Voedingsleidingen die niet voldoen voor de nodige capaciteit (elektrische stroom, waterleiding, luchttoevoer, etc.) vallen onder de verantwoordelijkheid van de koper. Alle aanpassingen die hiervoor nodig zijn, zijn ten laste van de koper.

13. In geval van geschil, zijn enkel de rechtbanken van de zetel van de verkoper bevoegd. In geval van verkoop of herstelling voor een buitenlandse klant, is het Belgische Recht van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten door Reesink Turfcare BE BV en haar contractpartij.

Meer informatie of vragen hierover? Neem vlug contact met ons op.